info@strandrestaurantwerelds.nl 070 2051139
Offerte
Offerte

UNIFORME VOORWAARDEN STRANDRESTAURANT WERELDS – RESERVERINGSVOORWAARDEN

De Uniforme Voorwaarden Strandrestaurant Werelds zijn afgeleid van de Uniforme Voorwaarden Horeca, de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, logies en maaltijden verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.
In de artikelen 1 t/m 13 worden de Uniforme Voorwaarden Strandrestaurant Werelds beschreven.

Artikel 1 Definities
1.4 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de UVH/Uniforme Voorwaarden Strandrestaurant Werelds van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en
haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst
Een horecaovereenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaover eenkomst wordt soms de term reservering
gebruikt.

1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst) De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld,
(toeristenbelasting) en b.t.w. terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst,
welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden

1.13 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal
worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of
gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.14 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.15 Groep Een groep van 10 of meer personen aan wie door een horecabedrijf een of meer
horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.16 Individu
Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.17 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren

1.20 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden
gerealiseerd. Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid
De Uniforme Voorwaarden Strandrestaurant Werelds zijn met uitsluiting van alle andere of algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud
van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen of offertes en aanvragen voor reserveringen terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. De
toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de klant en/of de gast of van algemene of andere voorwaarden waarnaar door de klant wordt verwezen, wordt door
de eigenaren van Strandrestaurant Werelds uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in
geval van tegenstrijdigheid de Uniforme Voorwaarden Strandrestaurant Werelds.

Artikel 3 Totstandkoming van de horecaovereenkomst
Alle door Strandrestaurant Werelds gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder de
opschortende voorwaar de dat er voldoende voorraad c.q. capaciteit is om de reservering uit te kunnen voeren. Doet Strandrestaurant Werelds binnen een naar
gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op de bedoelde opschort ende voorwaarde, dan wordt de
horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Wanneer Strandrestaurant Werelds aan de klant schriftelijk een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant Strandrestaurant Werelds een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie
uitstaande diensten. In dat geval zal Strandrestaurant Werelds de klant (optiehouder) benaderen en heeft de klant 48 uur de tijd om definitief te reserveren. Wordt er binnen deze periode van 48 uur niet gereageerd dan vervallen alle optierechten. De klant zal hiervan op de hoogte worden gesteld. Strandrestaurant Werelds kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten
van een horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie
Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven, evenementenbureaus, e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Strandrestaurant Werelds is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate
bevrijden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van Strandrestaurant Werelds
Strandrestaurant Werelds is, onverminderd het bepaalde in het hiernavolgende, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten door het strandpaviljoen  te verlenen op de in en bij het strandpaviljoen  gebruikelijke wijze. De genoemde verplichting geldt niet:

1. in geval van overmacht aan de zijde van Strandrestaurant Werelds als bedoel in artikel 12;
2. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip;
3. indien de klant de in artikel 8 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
4. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet binnen de daarvoor door Strandrestaurant Werelds gestelde termijn een omzetgarantie afgeeft;
5. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Strandrestaurant Werelds heeft.
Het strandpaviljoen  is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

Het strandpaviljoen is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Bijzondere bepalingen
In het strandpaviljoen  zullen op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming worden opgehangen dan wel aangebracht dan wel neergelegd, dan wel zullen de huisregels op schrift aan de gast ter hand worden gesteld. De gast is gehouden de huisregels na te leven. Strandrestaurant Werelds is gerechtigd in en bij het strandpaviljoen op ieder
moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast een of meer huisregels al dan niet bij herhaling overtreedt, dan
wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het strandpaviljoen  en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord.  In dit geval is Strandrestaurant Werelds gerechtigd de horecaovereenkomst te ontbinden en zal Strandrestaurant Werelds tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn. Strandrestaurant Werelds is gerechtigd om van de gast en/of klant te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere (zaal)ruimte en/of terrassen in/van/bij het strandpaviljoen dan volgens de gesloten horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast en/of klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van Strandrestaurant Werelds betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien Strandrestaurant Werelds zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere (zaal)ruimte en/of terrassen  in/van/bij het strandpaviljoen  ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Strandrestaurant Werelds nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Annulering van de horecaovereenkomst
De klant en/of gast is niet bevoegd een horecaover eenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Strandrestaurant Werelds het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk, per brief en/of fax en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. In geval van no-show zal de klant en/of gast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen. Indien niet alle overeengekomen (zaal)ruimte en/of terrassen en/of maaltijden en/of activiteiten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde (zaal)ruimte, en/of terrassen en/of maaltijden en/of activiteiten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.· Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Strandrestaurant Werelds te betalen. · Bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan Strandrestaurant Werelds te betalen.

· Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15 % van de reserveringswaarde aan Strandrestaurant Werelds te betalen.
· Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Strandrestaurant Werelds te betalen.
· Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Strandrestaurant Werelds te betalen.
· Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Strandrestaurant Werelds te betalen.
· Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Strandrestaurant Werelds te betalen.

Artikel 7 Annulering door Strandrestaurant Werelds.
Strandrestaurant Werelds is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vergoeding, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het strandpaviljoen  te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Strandrestaurant Werelds de horecaovereenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Strandrestaurant Werelds van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst in het strandpaviljoen begonnen is, dan is zowel de klant als de gast gehouden tot betaling van de reserveringswaarde van de horecaovereenkomst. Strandrestaurant Werelds is gerechtigd om nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er onvoldoende waarborgen worden gegeven c.q. indien er aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Strandrestaurant Werelds alsnog gerechtigd de horecaovereenkomst te annuleren.

Artikel 8 Waarborgsom en tussentijdse betaling
Strandrestaurant Werelds kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder Strandrestaurant Werelds op de door het strandpaviljoen aangegeven bank- en/of girorekening deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Strandrestaurant Werelds en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Strandrestaurant Werelds mag al hetgeen de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is verrekenen met de gedeponeerde waarborgsom. Een eventueel restant bedrag dient door Strandrestaurant Werelds onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 9 Omzetgarantie
Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen

Artikel 10 Aansprakelijkheid Strandrestaurant Werelds is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van
opzet of grove schuld van Strandrestaurant Werelds. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het strandpaviljoen  bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. In geen enkel geval is het horecabedrijf gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

1.   de reserveringswaarde of, indien dat meer is.
2a. het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
2b. de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding. Strandrestaurant Werelds is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van goederen en mitsdien kan zij niet gehouden worden tot betaling van enige vergoeding in verband daarmee. Het vorenstaande is ook van toepassing voorzover het betreft in bewaring gegeven goederen of goederen die zich in andere goederen van degast al dan niet in bewaring gegeven bevinden. De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Strandrestaurant Werelds en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming), waaronder in ieder geval overtreding van de huisregels is begrepen, en/of onrechtmatige daad, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Strandrestaurant Werelds volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens het strandrestaurant mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de
ruimste zin verband kan houden met enige door het horecabedrijf krachtens enige horecaovereenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend. De vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

Artikel 11 Afrekening en betaling
Indien een reservering tot stand komt, is de klant verplicht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum een aanbetaling van 25% van het door hem aan Strandrestaurant Werelds voorlopig berekend verschuldigde bedrag te voldoen. De klant is verplicht de restantbetaling van de voorlopige rekening uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum/ gereserveerde datum aan Strandrestaurant Werelds te voldoen. Wanneer de aanbetaling is voldaan, is de boeking definitief; bij overschrijding van de betalingstermijn(en) ontvangt de klant een herinnering. Bij het niet reageren op de
herinnering, vervalt de reservering. Voor arrangementen die 8 weken of korter voor aankomst worden geboekt; dient het volledige bedrag in een keer te worden betaald. Indien de door Strandrestaurant Werelds verlangde vooruitbetaling niet tijdig is voldaan, is Strandrestaurant Werelds vrij de (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terreinen en/of diensten aan derden aan te bieden.
Vermindering van het personenaantal kan tot 1 week van tevoren kosteloos doorgegeven worden, echter met een marge van maximaal 10% van het op het reserveringsformulier opgegeven aantal (er dient wel te worden voldaan aan het op de website beschreven minimale aantal voor het betreffende arrangement, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is). Dit doorgeven van het definitieve aantal dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Alleen aan een schriftelijk of per mail doorgegeven aantal kan rechten worden ontleend door de klant en/of gast.  Wanneer na verzending door Strandrestaurant Werelds en betaling door de klant en/of ga st van de eerste facturen (25% en 75% van de reserveringswaarde) de klant en/of gast op grond van een verminderd aantal gasten of een in later stadium goedkoper geboekt arrangement, recht heeft op teruggave van een deel van de betaalde som, dan zal Strandrestaurant Werelds dit bedrag binnen 1 maand terug storten op het rekeningnummer van de klant en/of gast. Vermeerdering van het personenaantal kan tot 1 dag van tevoren worden doorgegeven. Wanneer na verzending door Strandrestaurant Werelds en betaling door de klant en/of gast van de eerste facturen (25% en 75% van de reserveringswaarde) Strandrestaurant Werelds nog recht heeft op betaling van gemaakte meerkosten, voortvloeiend uit een verhoging van het aantal klanten en/of gasten, een duurder arrangement dat door de klant en/of gast gekozen is, etc. etc. worden deze kosten uiterlijk verrekend op de gereserveerde datum middels contante- of pinbetaling in het strandrestaurant tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem in persoon worden aangeboden dan wel binnen de op de betreffende rekening aangegeven termijn worden gepresenteerd. Indien betaling anders dan contant is overeengekomen dienen alle rekeningen, voorwelk bedrag ook, door de klant en/of gast binnen veertien dagen na factuurdatum aan Strandrestaurant Werelds te worden voldaan. Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- een factuur wordt
gezonden dan kan Strandrestaurant Werelds daarenboven €15,- aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.
De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan Strandrestaurant Werelds uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat deklant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen. Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Strandrestaurant Werelds heeft voldaan is Strandrestaurant Werelds gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in het strandpaviljoen zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van Strandrestaurant Werelds aan al zijn verplichtingen jegens Strandrestaurant Werelds heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Strandrestaurant Werelds in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Strandrestaurant Werelds te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Strandrestaurant Werelds te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien de klant in gebreke is dient hij aan Strandrestaurant Werelds alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €100,-  alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W. Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend. Indien Strandrestaurant Werelds goederen  onder zich heeft en de klant van wie
Strandrestaurant Werelds de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Strandrestaurant Werelds gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en Strandrestaurant Werelds kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het Strandrestaurant Werelds resteert wordt aan de klant uitgekeerd. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Strandrestaurant Werelds in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.
Betaling geschiedt in euro’s. Strandrestaurant Werelds is nimmer gehouden om cheques, creditcards en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen. Biljetten groter dan €50,-behoeven voorts niet te worden geaccepteerd.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Als overmacht voor Strandrestaurant Werelds, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Strandrestaurant Werelds niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door Strandrestaurant Werelds zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Strandrestaurant Werelds gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horeca-overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

12.3 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horeca-overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig
mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
Op de gesloten horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.